Algemene verkoop- levering- betaling- onderhouds-en afstandbewakingsvoorwaarden

01 ALGEMEENHEDEN


101    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle huidige & toekomstige verkoop-, aannemings- leverings- onderhouds- en monitoringsovereenkomsten tussen D’Tral en de medecontractant (zoals in de bestelling of onderhouds- en/of monitoringscontracten vermeld) voor goederen en diensten. Eventuele algemene verkoopsvoorwaarden van de medecontractant zullen niet van toepassing zijn en aan D’Tral niet tegenstelbaar.

102    De offerte wordt als bindend voor de medecontractant beschouwd. D’Tral zal slechts verbonden zijn na schriftelijke bevestiging van de offerte. Indien de offerte van D’Tral enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de bestelling verschilt, dan wordt het contract als gesloten beschouwd, tenzij de medecontractant binnen de acht dagen na ontvangst van de offerte verklaart er niet mee akkoord te zijn.

103    Ingeval de overeenkomst éénzijdig wordt verbroken door de medecontractant, zal hij aan D’Tral een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd zijn op de hiernavolgende degressieve saldi:

 • 30% voor bedragen onder 1.500 EUR
 • 20% voor bedragen tussen 1.500 EUR en 4.000 EUR
 • 15% voor bedragen boven 4.000 EUR

Eén en ander onder voorbehoud van het bewijs door D’Tral van grotere omvang der schade waarbij wij ons het recht voorbehouden de reële schadeomvang op te vorderen. Een eventueel betaald voorschot komt in mindering op het alzo verschuldigde.

104    Het contract, beschrijving & lastenboek maken één geheel uit. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten heeft het contract voorrang op de beschrijving en de beschrijving voorrang op het lastenboek. Deze rangorde kan in ieder concreet geval gewijzigd worden door D’Tral mits behoud van gelijkaardige kwaliteit. Plannen, lastenboeken of andere documenten waarvan niet expliciet in het contract wordt verwezen zijn niet bindend.

105    De door ons geleverde producten en diensten mogen de gebruikelijke toleranties vertonen.

106    Wij behouden ons het recht voor om een geheel of een gedeelte van het werk te doen uitvoeren door onderaannemers, waarvoor wij in voorkomend geval aansprakelijkheid zullen opnemen onder voorbehoud van regres lastens de onderaannemers.

107    Tekeningen, plannen, ontwerpen, studies, zonder dat deze opsomming limitatief is, blijven onze intellectuele eigendom. Zij mogen onder geen enkel beding door de medecontractant op enige wijze medegedeeld worden aan derden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

108    De leverings-, plaatsing- of uitvoeringstermijnen zijn benaderend en informatief. Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan.

109    Zo de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme voorzien is, vallen de kosten daartoe ten laste van de medecontractant. De uitvoering der controles dient alsdan te gebeuren door een door beide partijen aanvaarde en erkende instelling, en de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme dient bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk bekend gemaakt te worden door de medecontractant.

02 UITVOERING

201    De uitvoeringstermijn begint vanaf de datum van de dag dat wij effectief in het bezit zijn gesteld van een door daartoe bevoegd orgaan of vertegenwoordiger van de medecontractant ondertekende bestelling-of offertebevestiging, het eventueel gevraagde voorschot en al de nodige gegevens die de medecontractant moet verschaffen om het D’Tral mogelijk te maken de overeenkomst degelijk uit te voeren. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

202    Toeval, overmacht of al dan niet foutieve daad van een derde kan D’Tral ontslaan van iedere verplichting, maar laat de medecontractant niet toe de overeenkomst te verbreken. Niet limitatief worden volgende situaties vermeld: algemene of gedeeltelijke staking bij ons of bij onze leveranciers, lock-out, oproer, onrusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste van transportmiddelen, grondstoffen, besmettelijke ziekten, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, overstroming, grote droogte, enz.

203    Indien de medecontractant geen eigenaar is van het onroerend goed waarop de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, dan dient hij zulks spontaan mede te delen en een schriftelijke en voorafgaandelijke toelating van de eigenaar voor te leggen.

204    Elk element of geheel van elementen dat bij D’Tral werd besteld doch niet werd opgehaald ofwel niet kan worden opgericht buiten onze wil op de in onze planning voorziene termijn, wordt eisbaar, zal gefactureerd worden, en dient dan ook als dusdanig door de medecontractant te worden gehonoreerd.

205    D’Tral aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden en/of door de bouwheer en/of de personen in zijn opdracht handelende toegebrachte schade aan het geheel of het gedeelte van de door ons reeds tot stand gebrachte, doch nog niet voltooide leveringen en werkzaamheden, waarbij wij ons het recht voorbehouden om prestaties en leveringen nodig voor het opnieuw in stand brengen van het tot dusver gepresteerde, aan eenheidsprijzen aan de medecontractant aan te rekenen.

206    Ondertekenen voor akkoord van het uitvoeringsplan door de medecontractant, ontneemt hem elke mogelijkheid tot wijzigen. Nochtans kan een voorgestelde wijziging worden aanvaard, zo D’Tral zich hieromtrent uitdrukkelijk schriftelijk akkoord verklaart. De daaruit voortvloeiende meerkosten en andere kosten zijn ten laste van de medecontractant.

03 BETALING

301    Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze administratieve zetel Lambrechtshoekenlaan 12, 2170 Merksem hetzij op een door ons gewijzigd zeteladres, waarvan wij de medecontractant op de hoogte zullen brengen. Als betaling wordt beschouwd, het vrij door D’Tral te kunnen beschikken over het ter betaling aangeboden bedrag.

302    Ingeval van niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd t.b.v. 1% per begonnen maand op het ganse factuurbedrag, alsmede een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding t.b.v. 15% met een minimum van 100 EUR op het nog verschuldigde bedrag; tezelfdertijd wordt onze ganse vordering onmiddellijk en integraal opeisbaar.

303    Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht alle leveringen, werken en diensten te schorsen op risico van de medecontractant en zelfs te laten overgaan tot het wegvoeren van het materiaal en het materieel hetwelk wij hebben aangevoerd, verbouwd, geïncorporeerd, uitgevoerd of op enige andere wijze ter beschikking gesteld. Tot op het ogenblik van integrale en nuttige betaling ten gunste van D’Tral, blijven de door ons geleverde materiaal en materieel onze eigendom.

304    Ingeval van wijziging in de toestand van de medecontractant, o.m. maar niet limitatief door overlijden, onvermogen, feitelijke of wettelijke onbekwaamheid, faillissement, ontbinding, fusie of opslorping, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te verbreken of waarborgen te stellen.

305    Wat heffingen, taksen, contributies, retributies, mogelijke administratieve boetes, bijslagen, huidige en toekomstige belastingen e.d. betreft, deze zijn steeds ten laste van de medecontractant, met uitsluiting van D’Tral.

306    De koop of dienst is gesloten aan de op de offerte vermelde prijzen. Alle prijzen zijn exclusief taksen, B.T.W., wettelijke zegelrechten en andere heffingen van overheidswege, dewelke allen door de medecontractant dienen te worden betaald. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na verzending ervan betwist werden, worden als definitief aanvaard beschouwd. Het eventueel gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur beschouwd worden, noch zal het enig “retentierecht”, overeenkomst, noch enige territoriale bevoegdheid tenietdoen. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat de andere facturen, waarvan in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele kosten aangerekend en daarna op de openstaande factuur.

04 WAARBORG

401    Het is uitdrukkelijk tussen partijen bepaald dat al onze contractuele verbintenissen zich verstaan als een middelenverbintenis.

402    Voor onze uitgevoerde werken geldt een vrijwaringtermijn van 1 jaar vanaf de datum van uitvoering onzer werkzaamheden, ongeacht eventuele regularisatiewerkzaamheden na die datum, voor wat betreft eventuele verborgen gebreken dewelke zouden opkomen.

403    In geval er ten gevolge van bewezen gebreken causaal toewijsbaar aan de door ons geleverde prestaties respectievelijk de door ons geleverde materialen schade is ontstaan, of in geval van niet-functioneren of niet behoorlijk functioneren van de door ons geplaatste systemen, kunnen enkel de bouwwaarden, d.w.z. de eenheidsprijzen x de hoeveelheden van de rechtstreekse aangetaste en door ons geplaatste materialen worden verrekend, met uitsluiting van alle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade, schade uit diefstal en/of vandalisme, en dergelijke meer.

404    De medecontractant ziet af van de mogelijkheid van verhaal op D’Tral door zijn verzekeraar wanneer deze enige uitkering of vergoeding aan de medecontractant en/of mogelijk andere benadeelde derden heeft uitgevoerd.

05      OPLEVERING, OPNEMING DER WERKEN EN KLACHTEN

501    Onze werken worden opgeleverd op datum van de beëindiging van onze werkzaamheden en leveringen, ongeacht eventuele kleine regularisaties, afstelwerkzaamheden en herstellingswerken dewelke nadien door onze diensten nog zouden moeten uitgevoerd worden.

502    De werken worden automatisch goedgekeurd door de medecontractant indien wij geen schriftelijke reclamaties ontvangen binnen de 8 dagen na facturatie, geacht ontvangen te zijn binnen de 5 dagen na factuurdatum. De voorbehoudsloze ingebruikneming door de medecontractant brengt dezelfde goedkeuring teweeg.

503    Vanaf de dag vermeld in voorgaande randnummer 501 gaat de éénjarige waarborgtermijn in waarvan sprake in art. 04.

504    Alle klachten moeten D’Tral schriftelijk, nauwkeurig en volledig gemotiveerd toekomen, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, zelfs in de bouwfase. Niettemin dienen eventuele vaststellingen van uitvoeringsfouten van welke aard ook, onmiddellijk door de medecontractant, bouwheer of zijn afgevaardigde te worden gemeld, zonder de desbetreffende factuur af te wachten. Deze klachten dienen te geschieden per aangetekende zending, met bevestiging van ontvangst, met vermelding van alle relevante gegevens, ondermeer bestel- en factuurnummer, bij gebreke waaraan D’Tral elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van D’Tral beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de producten die gebrekkig blijken te zijn. Het melden van klachten geeft de medecontractant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

06 HOOFDELIJKHEID EN BEVOEGDHEID

601    Indien verschillende medecontractanten gelijktijdig als opdrachtgever zijn opgetreden, zijn zij hoofdelijk, minstens de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verbintenissen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst. Alle verbintenissen van de medecontractant worden geacht draagbaar te zijn gesteld op het adres van onze maatschappelijke zetel.

602    Voor alle betwistingen nopens interpretatie, de geldigheid op de uitvoering van onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, zelfs indien het handelt over wissels die elders gedomicilieerd werden. Steeds zal het Belgisch Recht van toepassing zijn.

07 OVERMACHT

701    De medecontractant draagt in ieder geval het risico voor overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar D’Tral redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie.

08      EIGENDOMSVOORBEHOUD

801    Alle goederen blijven eigendom van D’Tral tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten, schadebedingen en eventuele belastingen. De medecontractant draagt de risico’s vanaf het sluiten van de koopovereenkomst. D’Tral behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze onbetaalde goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. Tijdens deze periode neemt de medecontractant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

09      AFSTANDSBEWAKING

901    Voor het beheer van de afstandsbewaking doet D’Tral beroep op een door het Ministerie van Binnenlandse zaken erkende monitoringsfirma.

902    De monitoringsfirma is daarom uitsluitend verantwoordelijk voor de afhandelingen van de alarmen onder volgende voorwaarden:

903    Vankrachtwording en looptijd van het monitoringscontract

 1. Het contract gaat van kracht 24 uur nadat:
 • De aansluiting van het alarmsysteem met succes is uitgevoerd en alle testen met monitoringsfirma door D’Tral werden uitgevoerd.
 • De ondertekende overeenkomst, inclusief de te volgen procedures en contactpersonen in geval van alarm, ontvangen werd door D’Tral (per brief, e-mail of via online invoer), en waarvan de activering van het abonnement door D’Tral bevestigd werd.
 1. Het contract neemt een aanvang op de datum van de ontvangst van het volledig dossier zoals beschreven in 903.A of op de datum van de overname van de meldkameraansluiting van een bestaande installatie en geldt voor een duur van twaalf maanden.
 1. Een tussentijdse opzegging is alleen mogelijk na afrekening van 70% van het totaal van de abonnementsbedragen over de resterende maanden van de lopende abonnementsperiode, vermeerderd met vijfenzeventig euro aan administratiekosten.
 1. Het contract wordt telkens stilzwijgend verlengd met twaalf maanden na het einde van de contractuele looptijd, indien het contract niet werd opgezegd per aangetekend schrijven, tenminste 3 maanden voor de einddatum. Na de eerste stilzwijgende verlenging kunnen (enkel) consumenten, in de strikte zin van het woord, evenwel het contract per aangetekend schrijven opzeggen mits naleving van een opzegtermijn van 2 maanden (zie art. VI. 91. § 1 en 6§2 Wetboek van economisch recht).
 1. De opzegging zal in ieder geval slechts in kunnen gaan nadat de stopzetting van het doorsturen van eender welk signaal door het systeem van de klant door monitoringsfirma vastgesteld werd. Het verder doorsturen van eender welk signaal door dat systeem schort de opzegging van de overeenkomst, ook voor consumenten in de strikte zin van het woord, op.

904    Verplichtingen van de D’Tral

 1. D’Tral garandeert de werking van de monitoringsfirma zodat dit 24 uur op 24, 365 dagen per jaar, de alarm- en storingssignalen van de alarmkiezer, bij de medecontractant, kan ontvangen.
 1. D’Tral verbindt zich ertoe dat bij de ontvangst van de alarm-, storings- en testsignalen in de door haar aangestelde monitoringsroom de instructies worden toegepast die de medecontractant heeft gegeven en bijgevolg conform de procedure, genoteerd op de keerzijde van het contract, de personen, overheden of diensten te waarschuwen die door de klant zijn aangewezen.
 1. In het contract zijn 5 cyclussen van alarm afhandelingen per maand met tussenkomst van een operator, voor goederen- en persoonsalarmen, inbegrepen. Alle extra tussenkomsten hoger dan 15 per kwartaal, worden extra gefactureerd.
 1. Voor technische meldingen wordt de medecontractant, zoals voorzien in de standaardprocedure, per SMS verwittigd. Per 24 uur wordt 1 lijntestcontrole voorzien in het standaardabonnement en mogen tot 4 testmeldingen per dag doorgestuurd worden, zonder meerprijs.
 1. Wanneer meer dan 5 oproepnummers (1 ter plaatse + 4 contactpersonen) op het contract worden vermeld, of de oproepnummers zijn geen BENELUX-nummers, wordt een meerprijs aangerekend conform de standaardprijslijst.

905    Medecontractant verbindt zich ertoe:

 1. D’Tral onmiddellijk in te lichten over iedere afwijking aan de goede werking van het (alarm) systeem, van welke aard dan, zowel voor wat het geïnstalleerde materiaal als voor wat het transmissiesysteem betreft;
 1. Een test te laten verrichten van de doormelding van de signalen van zijn alarminstallatie naar monitoringsfirma en dit na ieder bezoek van een technicus van de communicatie-operator of van om het even welk persoon die eventueel werken aan zijn telecommunicatienet uitvoert;
 1. Een test te laten verrichten van de doormelding van de signalen van zijn (alarm)installatie naar monitoringsfirma en dit in het kader van de gebeurtenissen die de signaaloverdracht naar monitoringsfirma kunnen verstoren, zoals werkzaamheden aan kabel of telefoonlijn, bliksem, overstromingen, of eender welke gebeurtenis;
 1. D’Tral voorafgaandelijk te verwittigen bij overschakeling naar een andere telefonie- of internetprovider, zodat door monitoringsfirma geen nutteloze handelingen dienen te worden uitgevoerd.
 1. De kosten te dragen die het gevolg zijn van het verkeerd gebruik van het geïnstalleerd materiaal, namelijk voornamelijk de kosten die volgen uit het optreden van de overheid, de brandweer, de burgerbescherming en/of bewakings- of interventieploegen die als gevolg door monitoringsfirma nodeloos zouden worden verwittigd
 1. Uit eigen initiatief en onverwijld aan D’Tral schriftelijk de wijzigingen mede te delen, hetzij aan de lijst van de personen die als contactpersoon in de procedure zijn opgenomen, hetzij aan de dienstverlening die in dit contract vervat is.

906     BIJDRAGEN

 1. De maandelijkse basisbijdrage (exclusief BTW.) staat vermeld op de voorzijde van dit contract. Dit bedrag wordt ieder jaar rechtens aangepast zonder voorafgaande kennisgeving volgens onderstaande formule:

  NB = (BB*NI)/BI = nieuwe bijdrage

  BB = basisbijdrage

  NI = indexcijfer

  BI = beginindexcijfer

  Het indexcijfer is afkomstig van de FOD STATBEL,, consumptieprijsindex met basis 2004=100 .(https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex).

  De nieuwe bijdrage zal niet naar beneden bijgesteld worden in geval van een negatieve index.

 2. De eerste factuur is betaalbaar van zodra de doormelding van de signalen actief is, en de eerste factuur bestrijkt de periode tot December van jaar aansluiting en daaropvolgend jaar voor een periode van 12 Het versturen van de factuur per e-mail is gratis. De verzendingskost van een factuur via De Post is vastgelegd op € 4,- en zal voorwerp uitmaken van dezelfde indexering zoals voorzien in artikel 3.A.
 1. De eerste factuur is betaalbaar van zodra de doormelding van de signalen actief is, en de eerste factuur bestrijkt de periode tot December van jaar aansluiting en daaropvolgend jaar voor een periode van 12 Het versturen van de factuur per e-mail is gratis.  De verzendingskost van een factuur via De Post is vastgelegd op € 4,- en zal voorwerp uitmaken van dezelfde indexering zoals voorzien in artikel 3.A.
 1. De facturen zijn onmiddellijk contant zonder disconto betaalbaar. Op de facturen, niet betaald op de vervaldag, zal een verhoging van € 5,- administratiekosten op de openstaande schuld worden aangerekend. Bij herhaalde niet-betaling van de vervallen facturen, worden bij de ingebrekestelling van rechtswege een verwijlintrest van 8% per jaar aangerekend ingaande op de vervaldag. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het saldo worden aangerekend met een minimum van €75 en een maximum van €180 per factuur, om de administratieve kosten te dekken. Bij herhaalde niet betaling op de vervaldag wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld met toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek. (De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte, hetzij door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd).Geen enkel protest, betwisting noch onderbreking van de diensten, schort de verplichting van de betaling van de maandelijkse bijdrage door de klant op. Elke betwisting met betrekking tot de inhoud of de prijs vermeld op de factuur moet, om geldig te zijn, schriftelijk worden ingediend binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 1. Het bedrag van de factuur is afhankelijk van het type van diensten welke de vergunde alarmcentrale geleverd worden.

907    Verantwoordelijkheden

 1. Enkel de monitoringsfirma is verantwoordelijk voor de onmiddellijke correcte uitvoering van de instructies van de medecontractant. D’Tral is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor een foutieve reactie door of een verkeerde interpretatie van de procedure door monitoringsfirma en of derde partijen. Het bewijs van de fout is altijd afhankelijk van de gegevens meegedeeld door monitoringsfirma. Indien monitoringsfirma hieraan geen of onvoldoende medewerking verleent kan de aansprakelijkheid van de D’Tral niet ingeroepen worden.
 1. D’Tral kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die mocht worden veroorzaakt door een gebrek in het gebruikte transmissiesysteem of een netwerkuitval bij de communicatie-provider waardoor de meldingen monitoringsfirma niet kunnen bereiken. D’Tral is ook niet aansprakelijk indien de medecontractant de veiligheidsinstallatie niet zou hebben ingeschakeld, zelfs indien de in- en uitschakeling van het systeem naar monitoringsfirma worden doorgestuurd. D’Tral zal evenmin aansprakelijk zijn indien de instructies vanwege de medecontractant door D’Tral en of door monitoringsfirma stipt werden opgevolgd, of indien de acties die de aangewezen personen, overheden of andere diensten hebben ondernomen, ondoeltreffend mochten blijken te zijn.
 1. D’Tral zal evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schade, voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van de (alarm)installatie en/of het transmissiesysteem, of ingeval van beschadiging of bij verkeerde handelingen op het systeem.
 1. De klant zal in ieder geval slechts verhaal hebben voor de door D’Tral genomen verzekeringsdekking volgens verzekeringsattest welke op eenvoudige vraag te verkrijgen is bij D’Tral.
 1. D’Tral kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade ten gevolge van omstandigheden veroorzaakt door overmacht, of indien het alarmsignaal, onafhankelijk van hun wil of ongeacht om welke technische redenen ook, de ontvangstapparatuur van monitoringsfirma niet heeft bereikt.

908    Onderbreking van de monitoringsactiviteiten

 1. De bewaking van de signalen wordt onderbroken in geval van defect van het transmissiesysteem, in geval van buitenbedrijfstelling van de installatie om welke reden ook, of ingeval van niet-betaling.
 1. De onderbreking in de bewaking geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling van abonnementsgelden of een andere vergoeding.
 1. D’Tral behoudt zich het recht voor de behandeling van meldingen of alarmen, komende van een bij de medecontractant geïnstalleerd transmissiesysteem, tijdelijk op te schorten indien de hoeveelheid van de ontvangen signalen van de desbetreffende klant de goede werking van de monitoringsfirma ten opzichte van andere klanten in gevaar brengt.